fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Tus Tswv Cuab Tshiab Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv!

alliance-icon-member

Cov me nyuam muaj hnub nyoog lis 7 lub hli txog 2 lub xyoo uas tau txhaj khoob tshuaj tiv thaiv khaub thuas thaum Lub Cuaj Hlis Ntuj thiab Lub Tsib Hlis Ntuj yuav tau txais kev sib tws lej kom tau txai khoom plig txhua lub hli tus nqi daim npav khoom plig Target $100!

Cov lus nug? Thov hus rau Alliance Health Education Line, Hnub Monday mus txog hnub Friday thaum 8 teev sawv ntxov mus txog 5 teev tsau ntuj ntawm 800- 700-3874, ext. 5580.