fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Cov tshuaj uas cov neeg laus yuav tsum zam los yog siv nrog kev ceev faj

alliance-icon-tus tswv cuab

Yog tias koj yog ib tug neeg laus no ces yuav muaj cov npe teev tseg txog ntawm cov tshuaj muaj kev pheej hmoo siab uas koj yuav tsum zam lossis siv nrog kev ceev faj. Cov npe tshuaj no yog tuaj ntawm American Geriatrics Society (AGS, raws li sau hauv lus Askiv).

Peb xav kom peb cov tswvcuab siv lawv cov tshuaj yam nyab xeeb lug. Qhov no yog txhawm rau ua kom koj nyob tau tsis muaj mob npaum li qhov yuav ua tau.

Koj puas muaj lus nug dab tsi txog ntawm koj cov tshuaj? Nug koj tus kws kho mob lossis tus kws tshuaj.

Cov khoom lag luam uas nrog qee yam tshuaj zoo khaub thuas 

Yog tias koj yog ib tug neeg laus, koj yuav tsum zam cov tshuaj uas muaj cov tshuaj zoo khaub thuas no:

 • Diphenhydramine (Benadryl).
 • Chlorpheniramine (AllerChlor, Chlor-Trimeton).

Cov tshuaj no feem ntau pom muaj nyob rau cov tshuaj kho mob saum chaw muag tshuaj (over the counter; OTC, raws li sau hauv lus Askiv) xws li:

 • Hnoos.
 • Ua npaws.
 • Cov kev tsis haum khoom noj khoom haus.

Koj kuj zam tau cov tshuaj tsaug zog ntawm OTC xws li Tylenol PM. Cov no tuaj yeem muaj cov tshuaj khaub thuas xws li tshuaj diphenhydramine.

Vim li cas thiaj yuav tau zam cov tshuaj no: 

Txawm hais tias koj tuaj yeem yuav tau cov tshuaj no yam tsis muaj ntawv qhia tshuaj los yeej tsis yog hais tias cov tshuaj no yuav tsis muaj kev pheej hmoo li. Cov tshuaj no tuaj yeem ua rau:

 • Ua tom ntej tom qab.
 • Qhov muag plooj.
 • Cem quav.
 • Muaj teeb meem kev tso zis.
 • Qhov ncauj qhuav.

Cov tshuaj zoo mob ib ce 

Zam cov tshuaj zoo mob ib ce xws li:

 • Cyclobenzaprine (Flexeril).
 • Methocarbamol (Robaxin).
 • Carisoprodol (Soma).
 • Tej tshuaj uas zoo sib xws li ntawd.

Vim li cas thiaj yuav tau zam cov tshuaj no: 

 • Cov tshuaj tuaj yeem ua rau koj mloog zoo li tsis feeb meej thiab ua tom ntej tom qab.
 • Cov tshuaj tuaj yeem ua rau koj muaj kev pheej hmoo rau kev ntog ntau tuaj.
 • Cov tshuaj tuaj yeem ua rau cem quav thiab qhov ncauj qhuav.
 • Cov tshuaj tuaj yeem ua rau muaj teeb meem kev tso zis.
 • Muaj pov thawj tsawg heev uas qhia tau hais tias cov tshuaj no tau txais txiaj ntsig zoo.

Cov ntsiab lus tseem ceeb  

Yog tias koj xav tau kev pab ua kom muaj kev nkag siab txog koj cov tshuaj no ces nws tsis yog muaj koj ib leeg xwb. Koj tuaj yeem nrhiav tau kev txhawb nqa. No yog qee cov lus qhia txhawm rau pab ua kom koj paub tias yuav ua li cas mus ntxiv.

Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob ua ntej koj yuav tsum ib yam tshuaj twg.

Txawm hais tias muaj ib yam tshuaj twg uas koj tab tom noj nyob rau hauv cov npe tshuaj uas teev tseg saum toj no, los tsis txhob tsum ua ntej koj tham nrog koj tus kws kho mob. Koj tus kws kho mob tuaj yeem qhia kom koj paub hais tias yuav ua li cas. Lawv yuav qhia koj txog qhov uas yuav zoo tshaj plaws rau koj txoj kev noj qab haus huv.

Paub txog yam tshuaj uas koj noj. 

Nug koj tus kws kho mob lossis tus kws tshuaj txog cov tshuaj uas koj noj. Nrog lawv tham txog lwm yam mob tshwm sim los ntawm cov tshuaj uas koj tuaj yeem muaj tau. Yog tias koj muaj tej yam tsos mob dab tsi tuaj ces nug seb cov mob no puas muaj feem cuam tshuam txog cov tshuaj uas koj noj lossis nws puas yuav yog ib yam qhia txog lwm yam teeb meem.

Ntsuam xyuas koj cov tshuaj yam xwm yeem.

Koj yuav tsum ntsuam xyuas tag nrho koj cov tshuaj yam xwm yeem. Ua li no los ntawm kev tham nrog koj tus(cov) kws kho mob thiab tus kws tshuaj. Tham qhia txog txhua yam teeb meem uas los nrog koj cov tshuaj.

Koj yuav tsum ceeb toom:

 • Tej yam mob tshwm sim tuaj.
 • Txhua yam teeb meem los ntawm kev noj tshuaj raws li tau sau qhia. Qhov no xam muaj tej yam xws li tus nqi ntawm yam tshuaj.

Yog tias koj muaj lus nug, ces nug lawv!

Nco ntsoov ua cov kev ntsuam xyuas no yam tsawg kawg kiag yog ib xyoos ib zaug. Koj yuav tsum nrog koj tus kws kho mob tham txog koj cov tshuaj nyob rau txhua zaus uas koj tau txais ib yam tshuaj tshiab.

Paub ntau ntxiv

Yog xav paub ntau ntxiv txog ntawm cov tshuaj, thov mus saib peb nplooj ntawv hais txog Tshuaj Kho Mob thiab Koj Qhov Kev Noj Qab Haus Huv (Medications and Your Health page.

Mus rau ntawm peb nplooj ntawv hais txog Cov Tshuaj Raws Daim Ntawv Xaj Yuav Tshuaj thiab Cov Kev Txais Tau Tshuaj (Prescription Drugs and Pharmacy Benefits page) txhawm rau nyeem ntxiv txog ntawm:

 • Yuav nrhiav ib lub tsev muag tshuaj tau li cas.
 • Yuav sau ntawv qhia tshuaj tau li cas..