fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Ua neej nyob noj qab haus huv nrog cov kab mob ntshav qab zib

alliance-icon-tus tswv cuab

Cov mob ntshav qab zib yog tus mob zoo li cas lawm kho tsis zoo tu qab uas cuam tshuam kev koj lub cev siv tej zaub mov pauv ua lub zog loj rau lub cev. Muaj cov mob ntshav qab zib, koj lub cev yuav tsis tsim is xus lis txaus lossis tsis tuaj yeem siv nws kom zoo li qhov tsim nyog.

Cov mob ntshav qab zib yuav tsis yog qee yam uas nws zoo nws mus. Koj tuaj yeem ua neej nyob rau noj qab haus huv nrog cov mob ntshav qab zib. Nov yog qee yam koj tuaj yeem ua tau.

Mus ntsib koj tus kws kho mob tas li.

Koj yuav tau ntsuam xyuas mob nrog koj tus kws kho mob tas mus li. Koj tus kws kho mob yuav tau soj saib koj qhov ua tau mus thiab hloov pauv li qhov koj xav tau. Nco ntsoov mus raws koj cov sijhawm teem caij.

Peb muaj cov kev pab cuam thauj mus los rau koj siv yog tias koj xav tau kev pab ua kom mus ntsib tau koj tus kws kho mob. Hu peb ntawm 800-700-3874, ext. 5577 hnub Monday txog Friday, 8 a.m. txog 5:30 p.m., yam tsawg kawg 5 hnub ua haujlwm ua ntej koj lub sijhawm teem caij.

Ua raws li koj tus kws kho mob cov lus qhia muab rau koj tswj cov mob nshav qab zib.

Qhov no suav nrog rau kev noj tshuaj kho mob uas koj tus kws kho mob sau ntawv yuav rau kho cov mob ntshav qab zib.

Ua kom kev ua neej muaj kev noj qab nyob zoo.

Cov ua li no tuaj yeem pab tau koj nyob muaj txoj kev pab kho mob:

  • Tswj kom tau qhov hnyav kom tab tom.
  • Noj tej khoom noj kom zoo.
  • Tawm dag zog tas li.

Kawm paub txoj hauv kev tswj koj cov mob ntshav qab zib thiab kom tau txais kev pab txhawb.

  • Peb li kev pab cuam Pab Pawg Kws Tswj Kev Tu Xyuas tuaj yeem pab koj ua kom ntseeg tias koj nkag siab koj cov kev ntaus nqi mob thiab muaj txhua yam li koj xav tau los tswj nws. Hu 800-700-3874, ext. 5512.
  • Peb muab lub kev pab cuam Txoj Kev Pab Cuam Kom Noj Qab Haus Huv (Healthier Living Program), uas koj yuav kawm tau txog ntawm kev noj kom muaj txoj kev pab kho mob, tawm dag zog tas li, tsim kev sib raug zoo thiab txhim kho koj lub neej kom zoo. Koj los tseem tau daim npav khoom plig rau lub khw Target ntau txog $50 thaum koj mus koom qhov hoob kawm paub uas siv sijhawm rau vij. Los koom nrog lossis kawm paub ntau ntxiv, Tus Xov Tooj Pab Qhia Kev Noj Qab Haus Huv 800-700-3874, ext. 5580.

Lwm Cov Kev Pab Cuam