fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Cov kev pab rau tsev neeg thaum tsis muaj menyuam mos liab cov mis tov

alliance-icon-tus tswv cuab

Kev pab tej tsev neeg txais tau cov menyuam mos liab cov mis tov uas lawv xav tau, California lub Tuam Tsev Tswj Kev Noj Qab Haus Huv (California Department of Public Health; raws li sau hauv lus Askiv) twb tau tsim tej kev yuav menyuam mos liab cov mis tov ntxiv rau cov neeg hauv lub txheej xwm Kev Pab Rau Cov Pojniam Muaj Menyuam, Cov Mosliab Thiab Rau Cov Menyuam Yaus (Women, Infants & Children; WIC, raws li sau hauv lus Askiv). Yog tias koj tsev neeg tsim nyog siv WIC, tam sim no koj muaj 130 hom menyuam mos liab cov mis tov uas koj xaiv tau. Mus nyeem cov kev pab qhia txog tshiab saum hauv WIC qhov vevxais lossis hu WIC chaw ua hauj lwm nyob ze koj.

Tej lus qhia no los yuav txhawb nqa koj kom pab koj tus menyuam mos liab nyob nyab xeeb thiab muaj kev noj qab haus huv. Yog koj muaj lus nug, thov hu rau koj tus menyuam mos liab tus kws kho mob.

Tej yam uas yuav ua thiab tsis ua txog menyuam mos liab cov mis tov

  • Cia li nrog koj tus menyuam mos liab tus kws kho mob tham txog ib txoj kev nyab xeeb ntxiv yog koj muaj teeb meem nrhiav tsis taus cov mis tov uas koj tus menyuam mos liab noj lossis yog koj tus menyuam noj ib cov mis tov uas tshwj xeeb. 
  • Tsis txhob tso dej hauv menyuam mos liab cov mis tov. Ua li no ntshe yuav ua rau nws raug xwm txheej phem heev hu ua kev lom dej. 
  • Tsis txhob yuav cov mis tov los ntawm tej qhov chaw muag khoom nyob ooslais uas koj tsis paub. Tsis muaj kev paub tias tej khoom uas tus neeg muag puas nyab xeeb thiab huv (xws li, ntim khoom thiab tseg cia raws li qhov yog, tsis muaj lwm yam uas ntxig rau hauv, li ntawd).
  • Tsis txhob siv cov mis tov uas yuav los ntawm lwm lub teb chaws uas Lub Chaw Haujlwm ntsig txog Tsoom Fwv Teb Chaws Lub Tuam Tsev Tswj Xyuas Khoom Noj thiab Tshuaj (Food and Drug Administration; FDA, raws li sau hauv lus Askiv) tsis saib xyuas.
  • Tsis txhob pub mis nyuj rau koj tus menyuam mos liab uas ntej nws muaj 12 lub hlis.

Lub American Academy of Pediatrics tsis pab pom zoo siv menyuam mos liab cov mis tov uas ua hauv tsev.

Kuv yuav nrhiav menyuam mos liab cov mis tov nyob qhov twg?

Peb paub tias yeej tsis yooj yim hloov tej yam uas koj tus menyuam mos liab nyiam noj. Tiam sis, yog koj nrhiav tsis taus cov mis tov hauv tsev muag khoom, no yog tej lub tswv yim kom nrhiav tau tej yam nyab xeeb uas siv taus.

Lub Npe Xov Xwm
Gerber Koj siv taus MyGerber Baby Expert kom txuas lus nrog ib tus kws pab tswv yim txog kev noj qab haus huv lossis kev los kua mis, los ntawm xov tooj, ntaus ntawv, Facebook Messenger, sib tham hauv web lossis hu vidi-aus. Qhov no yuav pab nrhiav taus ib hom mis tov uas tej zaum muaj.
Abbott

(Metabolic & Similac cov mis tov tshwj xeeb)

Koj nrog koj tus menyuam mos liab tus kws kho mob tham yog tias muaj xwm txheej kho mob ceev. Cov kws kho mob xa tau ib daim Urgent Product Request thaum lawv muab rub tawm thiab sau kom tas daim ntawv thov Abbott Urgent Product Request Form rau Metabolic thiab Similac cov mis tov tshwj xeeb. .

Xwv kom xa daim foos rov qab, xa rau tus xov tooj xa ntawv (fax) rau 877-293-9145 lossis xa ntawv email rau [email protected].

Koj hu tau Abbott’s Customer Service Line Kab ntawm 800-881-0876 yog xav tau kev pab ntxiv. 

Abbott

(EleCare cov mis tov tshwj xeeb uas muaj hauv paus amino acid)

Koj nrog koj tus menyuam mos liab tus kws kho mob tham yog tias muaj xwm txheej kho mob ceev yuav tsum yuav tej khoom EleCare. Cov kws kho mob xa tau ib daim ntawv thov khoom thaum muaj xwm txheej ceev thaum lawv muab rub tawm thiab sau kom tas daim ntawv thov Abbott Urgent Product Request Form kom yuav EleCare cov mis tov tshwj xeeb uas muaj hauv paus amino acid. 

Xwv kom xa daim foos rov qab, xa rau tus xov tooj xa ntawv (fax) rau 877-293-9145 lossis xa ntawv email yog [email protected].

Koj hu tau Abbott’s Customer Service Line ntawm 800-881-0876 yog xav tau kev pab ntxiv. 

Reckitt Koj hu tau Reckitt’s rau ntawm 800 BABY-123 (222-9123).
Community Action Agency (CAA) Koj nrhiav tau Community Action Agency (CAA). Tej zaum lawv yuav muab menyuam mos liab cov mis tov rau koj lossis pab koj txuas lus nrog tej lub koom haum hauv zej zog uas muaj cov mis tov tam sim no.
United Way 2-1-1 Koj ntaus 211 kom txuas lus nrog ib tus kws pab hauv zej zog tshwj xeeb uas koom United Way. Tej zaum lawv yuav muaj peev xwm pab koj nrhiav tej qhov chaw ceev khoom noj thiab lwm yam lub koom haum pab dawb uas muaj cov mis tov thiab zaub mov rau menyuam mos liab hauv zej zog.
Human Milk Banking Association of North America (HMBANA) Koj nrhiav tau Human Milk Banking Association of North America. Muaj tej qhov chaw ceev cov kua mis uas HMBANA pom zoo lawv xa cov kua mis uas tau pub dawb mus rau cov niam tsev uas xav tau. Ib txhia los tej zaum yuav tsum muaj koj tus kws kho mob sau ib daim ntawv yuav tshuaj. 
Kev Pab Rau Cov Pojniam Muaj Menyuam, Cov Mosliab Thiab Rau Cov Menyuam Yaus (Women, Infants & Children; WIC) Yog koj tsev neeg tsim nyog siv WIC, koj tiv tauj koj WIC chaw ua hauj lwm hauv zej zog kom nrhiav seb koj mam li mus qhov twg nyob ze yuav menyuam mos liab cov mis tov. 

California lub Tuam Tsev Tswj Kev Noj Qab Haus Huv twb tau tsim tej kev yuav menyuam mos liab cov mis tov ntxiv rau cov neeg hauv lub txheej xwm WIC.  Yog koj tsim nyog siv WIC, tam sim no koj muaj 130 hom menyuam mos liab cov mis tov uas koj xaiv tau.

Vim tias cov niam tsev txiv tsev thiab tej tsev neeg ntau nyob thoob plaws lub teb chaws no muaj tej lus nug, tej zaum koj yuav tsum tos ntev.

Tej kev pab nyob ooslais

Yog xav tau tej lus teb ntxiv rau koj tej lus nug, mus xyuas cov qhov vevxais no: