fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Txoj Kev Pab Cuam Kom Noj Qab Haus Huv (Healthier Living Program)

alliance-icon-tus tswv cuab

Sau npe rau kev cob qhia xov tooj Healthier Living Program

Lub Alliance tam sim no muaj kev cob qhia Healthier Living Program (HLP) hauv xov tooj! HLP kev cob qhia yog kev noj qab haus huv thiab kev noj qab haus huv uas cov tswv cuab kawm paub tswj qhov mob, qaug zog, kev ntxhov siab, ntxhov siab vim thiab pw tsaug zog. Cov tswv cuab kuj kawm txog kev noj qab haus huv, nyob twj ywm, txhim kho lub neej zoo thiab tsim kev sib raug zoo.

Vim yog COVID-19, Alliance muab HLP hauv xov tooj kom cov tswv cuab tuaj yeem koom tsis tau tawm hauv tsev. Hu rau Alliance's Health Education Line ntawm 800-700-3874, ext. 5580 pab đăng ký. Rau Txoj Kev Pab Hais Lus lossis Hais Lus, hu rau 800-735-2929 (TTY: Hu rau 7-1-1).