fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

DHCS Electronic Visit Verification (EVV) Training

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Yuav tsum muaj kev cob qhia EVV rau cov neeg muab kev pabcuam hauv DHCS PIB 22-014.

Ua kom tiav qhov kev cob qhia:

  1. Sau npe tus kheej hauv lub portal.
  2. Saib cov kev cob qhia cov yeeb yaj duab. Thov nco ntsoov tias koj yuav tsum tso cai popups ntawm koj tus browser.

Rau lus qhia ntxiv, mus saib DHCS lub vevxais.