fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

Kev hloov kho rau cov nqi them rov qab rau cov kev pabcuam hluav taws xob

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Raws li Senate Bill 853 (Chapter 717, Statutes of 2010), pib txij thaum 01/01/2021, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (DHCS) tau hloov kho Medi-Cal cov nyiaj them rov qab rau cov kev pabcuam hluav taws xob kom tsis pub tshaj 80 feem pua ntawm cov Medicare sib xws. tus nqi. Cov kev hloov kho hluav taws xob rov them nqi rov qab muaj nyob rau ntawm Nplooj ntawv Medi-Cal Rates.

Lub Alliance tau ua raws li cov lus hais saum toj no kev hloov pauv rau cov lus thov nrog cov hnub ua haujlwm rau lossis tom qab 03/01/2022. Kev thov hloov kho yuav raug ua kom nce ntxiv, thiab tsis tas yuav tsum ua dab tsi ntawm koj feem. Cov ntaub ntawv ntxiv txog cov kev hloov kho no tuaj yeem nrhiav tau ntawm Medi-Cal lub vev xaib.