fbpx
Web-Site-InteriorPage-Default

Tswvcuab Cov Foos

Kev Pab Cuam Saum Oos Lais (Online)

 • Kev Hloov Tus Thawj Kws Kho Mob

  Thov sau tiav Daim Foos Xaiv Ib Tus Thawj Kws Kho Mob saum oos lais (online) lossis hu rau Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab ntawm (800) 700-3874.

 • Community Support Services Member Referral Form

  For referrals to Community Support (CS) services, fill out this referral form and have your doctor fax it to the Enhanced Care Management team at 831-430-5819

 • Daim Foos Thov Kom Xa Cov Ntawv Txwv Tsis Pub Lwm Tus Paub Rau Lwm Txoj Kev Sib Txuas Lus

  Skip to content Find a Doctor Provider Portal Contact Us English Hmong Spanish aA Accessibility ToolsGrayscaleAAA Search For Members Get Started Member ID Card Find a Doctor Alliance Alternative Access Standards About Your Health Plan Frequently Asked Questions Get Care Primary Care Approvals for Care Nurse Advice Line Prescriptions Introducing Medi-Cal Rx Urgent Care Urgent…

 • Daim Ntawv Foos Xa Tswvcuab Mus Kho Mob

  For referrals to Enhanced Care Management (ECM) Services, fill out this referral form and have your doctor fax it to the Enhanced Care Management team at 831-430-5819

 • Daim Ntawv Ua Hais Kev Tsis Txaus Siab

  Lub Alliance mamli lees txais koj txoj kev tsis txaus siab lossis kev thov kom rov qab txiav txim dua los ntawm kev xa ntawv tuaj rau koj yam tsis pub dhau tsib (5) hnub, thiab peb mamli teb koj txoj kev tsis txaus siab lossis kev thov kom rov qab txiav txim dua yam tsis pub dhau peb caug (30) hnub.

 • Kev Nthuav Tawm Ntaub Ntawv

  Cov Kws Pab Kho Mob thiab Cov Koom Haum Uas Koom Tes Hauv Zej Zog tuaj yeem siv tau daim foos no los thov kom lub Alliance qhia tawm cov ntaub ntawv uas qhia txog ib tus Alliance tswvcuab uas raug pom tias ntaub ntawv kuaj mob nkeeg txwv tsis pub qhia tawm yog tsis tau kev tso cai (protected health information; PHI, raws li sau hauv lus Askiv). Daim foos no muaj ua lus Askiv, Mev, thiab Hmoob.

 • Daim Ntawv Foos Thov Them Nyiaj Rov Qab Rau Tus Tswvcuab

  Sau tiav Daim Ntawv Foos Thov Them Nyiaj Rov Qab Rau Tus Tswvcuab los thov them nyiaj rov qab rau cov kev pab kho mob uas raug pab them rau. Yog koj muaj lus nug, hu rau Lub Chaw Pab Tswvcuab ntawm (800) 700-3874.

 • Thov Rau Ib Daim Npav ID, Ib Phau Ntawv Rau Tus Tswvcuab thiab Ib Phau Ntawv Teev Npe Cov Kws Kho Mob

  Lub Alliance tuaj yeem xa tau ib Daim Alliance Tswvcuab Npav ID, Ib Phau Ntawv Rau Tus Tswvcuab lossis Ib Phau Ntawv teev Npe Cov Kws Kho Mob. Tej zaum nws yuav siv sijhawm li 10 hnub ua haujlwm los txais tau cov ntaub ntawv uas koj tau thov rau.

 • Cov Lus Thov Txwv Tsis Pub Lwm Tus Paub

  Koj tuaj yeem sau tiav Daim Foos Rho Npe-Tawm Nyob Rau Kev Sib Pauv Ntaub Ntawv Kuaj Mob Nkeeg (Health Information Exchange; HIE, raws li sau hauv lus Askiv) los thov kom lub Alliance tsis txhob qhia tawm koj cov ntaub ntawv kuaj mob nkeeg nrog lwm cov koom haum saum oos lais. Koj tuaj yeem sau tiav Daim Ntawv Thov Saib Cov Ntaub Ntawv Teev Tseg kom txais tau ib daim ntaub ntawv luam qhia txog koj cov ntaub ntawv kuaj mob nkeeg uas txwv tsis pub lwm tus paub txog los ntawm lub Alliance.

 • Kev Thov Rau Tus Neeg Sawv Cev Rau Koj

  Sau tiav daim foos no los tsim ib tus neeg sawv cev rau koj. Ib tus neeg sawv cev rau koj tuaj yeem txiav txim siab tau txog koj cov kev pab saib xyuas kho mob. Yog koj muaj lus nug, hu rau Lub Chaw Pab Tswvcuab ntawm (831) 430-5505 lossis (800) 700-3874, ext. 5505.

 • Kev Hloov Kho Dua Tshiab Lwm Qhov Kev Fajseeb Kho Mob

  Yog tias koj muaj Medi-Cal thiab lwm yam ntawv pov hwm kho mob, koj yuav tsum tau hloov tshiab koj cov ntaub ntawv nrog koj lub cheeb nroog los ntawm hu xov tooj lossis kho hauv online.

 • Kev Hloov Kho Dua Tshiab Koj Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv

  Koj yuv tsum tij tauj tuaj rau lub Alliance thiab koj lub cheeb nroog Medi-Cal lub chaw ua haujlwm yog tias koj tau tsiv chaw nyob lossis hloov koj tus xov tooj. Sau tiav daim foos no los hloov koj chaw nyob thiab/lossis tus xov tooj nrog lub Alliance.

 • Daim Ntawv Thov Nkag Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus Pab Neeg Tawm Tswvyim Los Pab Cov Tsev Neeg

  Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus Pab Neeg Tawm Tswvyim Los Pab Cov Tsev Neeg (Whole Child Model Family Advisory Committee; WCMFAC, raws li sau hauv lus Askiv) sawv cev rau cov kev xav tau thiab cov kev txhawj xeeb los ntawm cov tsev neeg uas muaj cov menyuam yaus uas tsim nyog tau txais-CCS. Sau tiav daim foos no los thov nkag pab neeg tawm tswvyim.