fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Lub Alliance tab tom sau ntawv rau cov tswvcuab txog ntawm kev txuas sijhawm rau lawv qhov kev pab them nqi ntawm Medi-Cal! 

alliance-icon-tus tswv cuab

Lub Alliance tab tom pib sau ntawv rau cov tswvcuab kom paub tseeb tias peb muaj cov xov xwm tiv tauj uas yog rau koj. Peb xav kom koj tau txais koj cov xov xwm txuas sijhawm los ntawm lub cheeb nroog thiab lub Alliance kom muaj kev pab them nqili qub.  

Vim li cas kuv thiaj tau txais cov ntawv xa xov tuaj ntawm lub Alliance tuaj? 

Lub Alliance tab tom xa xov rau cov tswvcuab kom peb tuaj yeem pab koj txuas sijhawm rau koj qhov kev pab them nqi ntawm Medi-Cal. Tsis ntev tom ntej no, cov cheeb nroog yuav qhia rau koj paub txog yam uas koj yuav tsum tau ua kom txuas tau sijhawm rau koj qhov Medi-Cal. 

Vim li cas kuv thiaj yuav tau txais cov xov xwm txuas sijhawm tuaj ntawm kuv lub cheeb nroog tuaj? 

Nyob rau lub sijhawm uas muaj xwm txheej ceev fab kev noj qab haus huv rau sawv daws (Public Health Emergency; PHE, raws li sau hauv lus Askiv) los ntawm COVID-19, koj qhov kev pab them nqi kho mob tseem muaj nyob li qub txawm tias muaj kev hloov pauv hauv koj tej xwm txheej puag ncig li cas los xij. Tus txheej txheem txhua xyoo rau kev txuas sijhawm rau koj qhov kev pab them nqi ntawm Medi-Cal tab tom pib muaj dua. Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Pab Kho Mob (Department of Health Care Services; DHCS, raws li sau hauv lus Askiv) twb tau xa ntawv mus rau cov tswvcuab ntawm MediCal lawm txhawm rau qhia rau lawv paub txog kev yuav txuas sijhawm tau li cas rau lawv qhov kev pab them nqi kho mob ntawm Medi-Cal.  

Yog hais tias koj tsis tau txais ib tsab ntawv li ces tiv tauj rau Medi-Cal lub chaw ua haujlwm hauv koj cheeb tsam tam sim ntawd. Lawv kuj yuav tsis muaj koj cov xov xwm tiv tauj nyob rau lub sijhawm no. 

Kuv yuav tsum ua dab tsi?

Ua kom ntseeg tau hais tias Medi-Cal lub chaw ua haujlwm hauv koj lub cheeb nroog muaj koj lub npe, chaw xa ntawv, najnpawb xov tooj, chaw nyob xa ntawv email lossis lwm yam xov xwm tiv tauj tam sim no yog tias muaj qhov hloov lawm. Ua li no, lub chaw ua haujlwm hauv koj lub cheeb nroog thiaj tuaj yeem tiv tauj tau rau koj txog ntawm koj qhov Medi-Cal. Koj tuaj yeem muab koj cov xov xwm rau koj lub cheeb nroog raws kev xa ntawv, hauv xov tooj, tus kheej xa mus kiag, lossis hauv oos lais. 

Pib txij lub Plaub Hlis, cov tswvcuab kuj yuav tau txais cov ntaub ntawv txuas sijhawm hauv qhov kev xa ntawv. Yog tias koj lub cheeb nroog xav tau xov xwm txhawm rau txuas koj qhov Medi-Cal, lawv yuav xa ntaub ntawv rau koj sau thiab xa rov qab mus. Nco ntsoov muab txhua yam xov xwm uas uas lawv nug txog rau Medi-Cal lub chaw ua haujlwm hauv koj lub cheeb nroog tsis pub dhau lub sijhawm uas teev tseg. Koj yuav ceev koj qhov Medi-Cal txog ntua thaum ua tiav koj qhov kev txuas sijhawm.  

Yam uas koj npaj siab yuav tau txais los ntawm lub Alliance yog dab tsi? 

Peb yuav tiv tauj koj los ntawm kev sau ntawv xa xov kom ntseeg tau tias koj tau txais cov ntaub ntawv txuas sijhawm los ntawm Medi-Cal lub chaw ua haujlwm hauv koj cheeb tsam.

Kuv yuav tuaj yeem mus rau qhov twg kom tau txais xov xwm ntau ntxiv? 

Peb Qhia dua tshiab txog koj qhov Medi-Cal muaj xov xwm ntau ntxiv, xws li cov xov xwm tiv tauj rau koj lub cheeb nroog.