fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

Kawm paub txog cov nyiaj pab tshiab thiab tsis tu ncua!  

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Kawm txog Alliance's Medi-Cal Capacity Grant Program thiab ob txoj hauv kev nyiaj txiag tshiab ntawm cov ntaub ntawv webinars yav tom ntej. Lub Alliance cov nyiaj pab kev pab cuam nqis peev hauv kev kho mob thiab cov koom haum hauv zej zog hauv Mariposa, Merced, Monterey, San Benito thiab Santa Cruz counties.  

Yuav muaj ob lub vev xaib uas koj tuaj yeem tau txais cov ntsiab lus ntawm Alliance qhov kev pab cuam. Cov kev sib tham hauv web kuj tseem yuav hais txog cov peev txheej nyiaj txiag tshiab muaj rau daim ntawv thov nyiaj pab tom ntej Hnub kawg rau lub Xya Hli 16, 2024.    

Sau npe rau ob qhov kev sib tham los ntawm xaiv hnub hauv qab no: 

Yog xav paub ntxiv, thov mus saib peb muab lub vev xaib. Hu rau [email protected] rau cov lus nug.