fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Tau txais kev kuaj kab mob COVID-19 hauv tsev xa tuaj rau koj lub qhov rooj

alliance-icon-tus tswv cuab

Tsoom fwv tab tom muab 4 qhov kev kuaj kab mob COVID-19 dawb hauv tsev rau txhua tsev neeg. Koj tuaj teem xaj koj xov kev tsuam xyuas ntawm www.covid.gov/tests. Yog tias koj xav tau kev pab tso ib qhov tsuam xyuas kuaj kab mob rau peb tsev hu rau 1-800-232-0233 (TTY 1-888-720-7489). 

Kev mob, kab mob thaub thuas, thiab kab mob COVID-19 tuaj yeem muaj cov tsos mob zoo li sib xws. Siv ib qhov kev kuaj kab mob COVID-19 seb koj puas muaj mob li ntawd koj tuaj yeem paub yuav ua li cas tom ntej, Tej zaum koj yuav xav nug koj tus kws kho mob txog kev kho kab mob COVID-19.

Yog tias koj muaj kab mob COVID-19 lossis yog tias koj saib xyuas ib tug neeg uas muaj kab mob COVID-19 ua raws li Lub Chaw Pab Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (Centers for Disease Control; CDC, raws li sau huav lus Askiv). 

Yog xav paub ntxiv txog kab mob COVID-19 rau peb cov tswvcuab, thov mus saib peb npooj ntawv COVID-19.