fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Hom tshuaj Evusheld™ tuaj yeem pab tiv thaiv tau cov neeg uas lawv lub cev tsis muaj zog tua kab mob los ntawm tus kab mob COVID-19.

alliance-icon-member

Nws muaj ib hom tshuaj uas yuav pab tiv thaiv tau cov neeg uas lawv lub cev tsis muaj zog tua kab mob rau cov uas muaj noob nyoog 12 xyoos thiab laus dua kom txhob kis tau tus kab mob COVID-19. Los lus, “lub cev tsis muaj zog tua kab mob” txhais tau tias ib tus neeg twg tej roj ntshav tiv thaiv lub cev tsis muaj zog tua kab mob. 

Hom tshuaj no yog hu ua Evusheld™. Evusheld™ yuav tau txais ob koob txhaj tshuaj thiab pom zoo kom txhaj txhua rau lub hlis. Nws muaj kom txais tau yam tsis yuav nqi them rau lub Alliance cov tswvcuab.   

Hom tshuaj Evusheld™ yog siv rau leej twg?  

Evusheld™ yog siv rau cov neeg uas muaj pheej hmoo yuav muaj mob hnyav thiab muaj mob ntau yam los ntawm tus kab mob COVID-19. Koj tuaj yeem txais tau hom tshuaj Evusheld™ yog tias koj tsis tau raug mob los ntawm tus kab mob COVID-19 tsis ntev los no thiab koj: 

  • Lub cev tsis muaj zog tua kab mob me ntsis lossis mob hnyav vim ib yam mob.  
  • Tsis tuaj yeem txais tau thawj koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 lossis koob txhaj tshuaj txhawb zog vim tias yav dhau los koj muaj mob hnyav heev los ntawm cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 lossis cov khoom siv sib tov ua koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.  
  • Tau noj tshuaj lossis siv tshuaj kho lub cev koj muaj zog tua tau kab mob.  

Leej twg yuav tsum tsis tau txais hom tshuaj Evusheld™?  

Koj tsis tuaj yeem txais tau hom tshuaj Evusheld™ yog tias koj:  

  • Muaj cov kev tsis haum (allergies).  
  • Muaj mob ntshav los tsis tu.  
  • Muaj ntshav daj tsawg.  
  • Muaj mob yav dhau los lossis muaj pheej hmoo mob plawv nres lossis mob hlab ntshav hlwb txhaws.  
  • Xeebtub lossis npaj siab yuav muaj menyuam.  
  • Tab tom muaj kev pub niam mis. 

Puas muaj lus nug?  

Yog tias koj lub cev tsis muaj zog tua kab mob lossis koj noj los yog siv tshuaj los pab koj lub cev kom tua tau kab mob, hu rau koj tus kws kho mob los saib seb hom tshuaj Evusheld™ puas zoo rau koj.